کلمپ های آلمینیومی

  • کلمپ های انتهایی آلمینیومی سه چهار و پنج کرپی
  • کلمپ های جامپر آلومینیومی 70-120 و 35-70
  • پیچ مهره و کرپی ها با سایز m12 تولید می گردد
  • گالوانیزه کلیه پیچ مهره کرپی و پین کلمپ های تولیدی
  • بر اساس استاندارد ASTM 153 و ASTM 123 انجام می گردد
  • کلمپ ها به روش دایکاست (ریخته کری تحت فشار) تولید می گردد